Khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan quu1eadn 11

Khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan quu1eadn 11 TP.HCM, lu00e0 u0111u01a1n vu1ecb tru1ef1c thuu1ed9c Cu00f4ng ty CP Du1ecbch vu1ee5 Du lu1ecbch Phu00fa Thu1ecd (Phuthotourist). Tu1ecda lu1ea1c tu1ea1iu00a0293 Lu00fd Thu01b0u1eddng Kiu1ec7t, Phu01b0u1eddng 15, Quu1eadn 11, TP.HCM, khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan su1edf hu1eefu mu1ed9t vu1ecb tru00ed thuu1eadn lu1ee3i. Cu00e1ch su00e2n bay Tu00e2n Su01a1n Nhu1ea5t chu1ec9 6km. Cu00e1ch trung tu00e2m quu1eadn 1 khou1ea3ng 7 km.

Khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan quu1eadn 11 TP.HCM, lu00e0 u0111u01a1n vu1ecb tru1ef1c thuu1ed9c Cu00f4ng ty CP Du1ecbch vu1ee5 Du lu1ecbch Phu00fa Thu1ecd (Phuthotourist). Tu1ecda lu1ea1c tu1ea1iu00a0293 Lu00fd Thu01b0u1eddng Kiu1ec7t, Phu01b0u1eddng 15, Quu1eadn 11, TP.HCM, khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan su1edf hu1eefu mu1ed9t vu1ecb tru00ed thuu1eadn lu1ee3i. Cu00e1ch su00e2n bay Tu00e2n Su01a1n Nhu1ea5t chu1ec9 6km. Cu00e1ch trung tu00e2m quu1eadn 1 khou1ea3ng 7 km.

Khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan quu1eadn 11 TP.HCM, lu00e0 u0111u01a1n vu1ecb tru1ef1c thuu1ed9c Cu00f4ng ty CP Du1ecbch vu1ee5 Du lu1ecbch Phu00fa Thu1ecd (Phuthotourist). Tu1ecda lu1ea1c tu1ea1iu00a0293 Lu00fd Thu01b0u1eddng Kiu1ec7t, Phu01b0u1eddng 15, Quu1eadn 11, TP.HCM, khu00e1ch su1ea1n Ngu1ecdc Lan su1edf hu1eefu mu1ed9t vu1ecb tru00ed thuu1eadn lu1ee3i. Cu00e1ch su00e2n bay Tu00e2n Su01a1n Nhu1ea5t chu1ec9 6km. Cu00e1ch trung tu00e2m quu1eadn 1 khou1ea3ng 7 km.